Główne obszary badawcze

Główne obszary badawcze


 • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;

 • Oddziaływanie instrumentów WPR na gospodarstwa i obszary wiejskie oraz przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie;

 • Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony roślin i środowiska z ekonomicznymi aspektami mechanizacji gospodarstw oraz ekologizacja w rolnictwie;

 • Sprawność oddziaływania służb doradczych i procesów integracyjnych w rolnictwie;

 • Zarządzanie i efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw oraz strategie firm na rynkach międzynarodowych;

 • Preferencje konsumentów produktów żywnościowych w Polsce i wybranych krajach UE;

 • Przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich;

 • Przedsiębiorczość i rozwój lokalny;

 • Znaczenie otoczenia instytucjonalnego i prawnego w osiąganiu stabilności makroekonomicznej;

 • Statystyka aktuarialna;

 • Rola Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w rozwoju gospodarczym Dolnego Śląska;

 • Wartość i wzory kultury.