Ś Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktyki


dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw. UP
we Wrocławiu


Urodziła się 14 sierpnia 1948 r. w Jędrzychowicach na Ziemi Lubuskiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1966 r. w Nowej Soli.
Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w roku 1971 uzyskując stopień magistra inżyniera. W tymże roku odbyła roczny staż w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych Swojec i Magnice, a następnie została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadano jej w 1979 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie dysertacji pt. „Modele organizacji ochrony roślin w kombinatach państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej” (promotor - prof. dr hab. Wanda Mierzejewska).
Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego otrzymała na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Efektywności ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski”.
Odbyła zagraniczne staże w Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR i Niemczech. Od 1990 r. pełniła funkcję kierownika Pracowni Ekonomiki Ochrony Roślin, od 2004 r. kierownika Zakładu Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego, a od 2010 r. wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
Od roku 2008 była przewodniczącą Komisji Wyborczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego. Była członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN i Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
Dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw. UP była działaczką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a także Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W roku 2006 została powołana do składu Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie.
Wypromowała dwóch doktorów, 171 magistrów oraz 60 licencjatów, zrecenzowała dwie prace doktorskie. Była autorem 4 książek oraz około 250 prac naukowych. Była uznaną w kraju specjalistką w zakresie ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego.
Odznaczona została Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za Zasługi dla Oświaty, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i odznaką „Zasłużony dla Opolszczyzny”. Za swoją pracę otrzymała 29 nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Odeszła od nas w dniu 18 maja 2015 roku. Pozostanie w naszej pamięci jako naukowiec, oddany wychowawca młodzieży, wspaniały człowiek i najlepsza koleżanka.
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Pracownicy Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych